Chinese

Returns home page

Institute of Classical Chinese Studies

Research Orientation, Available Academic Degree

Director :   Qi Yuantao 
Professors :   Wang Ning    Li Guoying    Li Yunfu    Wang Lijun    Liu Li    Zhu Xiaojian    Huang Yiqing    Yi Min    Zhou Xiaowen 
Associate Professors :   Qi Yuantao    Bu Shixia 
Lecturers :   Ling Lijun    Liu Liqun    Cao Rui 

Copyright : School of Chinese Language and Literature.  All rights reserved  |  Cotact Us.