Chinese

Returns home page

Institute of Literature and Art

Research Orientation, Courses, Available Academic Degree

Director :   Zhao Yong 
Professors :   Tong Qingbing    Zhao Yong    Li Chunqing    Wang Yichuan    Cao Weidong    Fang Weigui    Li Guangmao    Chen Taisheng 
Associate Professors :   Chen Xuehu    Yao Aibin 
Lecturer :   Qian Han    Lv Li    Zhang Bingwei 

Copyright : School of Chinese Language and Literature.  All rights reserved  |  Cotact Us.