Chinese

Returns home page

Institute of Modern and Contemporary Chinese Literature

Research Orientation, Courses, Available Academic Degree

Director :   Zou Hong 
Professors :   Zou Hong    Liu Yong    Qian Zhengang    Yang Lianfen    Huang Kaifa    Li Yi    Shen Qingli    Zhang Jian    Zhang Qinghua    Zhang Ning    Wang Quangen    Chen Hui 
Associate Professors :   Tan Wuchang    Xiong Xiuyu    Ren Xiang    Liang Zhenhua 
Lecturers :   Lin Fenfen    Zhang Guolong 

Copyright : School of Chinese Language and Literature.  All rights reserved  |  Cotact Us.